Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van toepassing op de website bakkenvoorkika.nl. Door deze website te bezoeken, een actie aan te maken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Gebruik van bakkenvoorkika.nl
De organisatie van bakkenvoorkika.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. De organisatie van bakkenvoorkika.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ten bate van acties die door derden voor KiKa worden georganiseerd. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel KiKa (de organisator van bakkenvoorkika.nl) veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Donaties die via bakkenvoorkika.nl worden gedaan zijn bestemd voor KiKa en kunnen niet worden teruggevorderd.

KiKa verwacht van haar actievoerders zowel gepaste acties als gepast taal- en beeldgebruik op de actiepagina's. Wanneer een actiepagina hier naar KiKa's inzien niet aan voldoet, behoudt KiKa zich het recht voor om de betreffende actiepagina op elk moment offline te halen.

Copyright
Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij KiKa. Actie voor KiKa behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Informatie van derden, producten en diensten
De organisatie van bakkenvoorkika.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op de websites door derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen
De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De organisatie van bakkenvoorkika.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze algemene voorwaarden, te allen tijde te wijzigen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.